"Фондация просвета 21-ви век" е българска неправителствена организация с нестопанска цел, чиято дейност е фокусирана върху с образованието и младежката интеграция, работата с младежи в неравностойно положение, запазването и разпространението на българската култура и изкуство и реализирането на граждански инициативи. Една от основните цели на сдружението е работа с млади хора и по-специално с младежи в неравностойно положение и подобряването на социалната и гражданската им среда, както и възможностите им за професионална реализация и интерграция.


Образоването и развитието на младежта са основен приоритет за фондацията, като първа стъпка към заетостта на младите хора, и тяхното по-нататъшно социално, професионално и личностно развитие.


Част от инициативите на сдружението са насочени към създаване на активна нагласа у младите хора за водене на здравословен начин на живот, формиране на отговорна позиция по отношение на негативните социални явления и осмисляне на последиците от тях. Организацията е участвала с консултативни групи и звена към министерства и държавни институции за формиране на позиции, политики, становища и инициативи и решаване на проблеми с образованието и реализацията на младите хора в България.

Сдружението, което работи в сътрудничество с няколко български общини, между които община Правец, община Чавдар, община Якимово и други, е инициатор за създаването на общински съвети за подпомагане на местните власти при формиране на младежки политики на регионално ниво, които да участват в международни срещи и семинари в Европейския Съюз свързани с изграждане на административен капацитет, образование, и социална устойчивост.


Фондацията активно участва в насърчаването на Българското гражданско общество и подпомага динамичното му развитие, прилагайки всички добри практики и примери, взаимствани от други Европейски държави.